Arkitektgruppen GKAK:s miljöledningssystem ingår som en del i vår certifiering enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

Det innebär följande:

Att vi skall tillämpa och vidareutveckla vårt miljöledningssystem

Att vi i samarbete med beställare ska skapa en miljö som är resurssnål och kretsloppsanpassad

Att vi vid val av material och produkter skall utvärdera dessa ur miljösynpunkt

Att vi så långt det är ekonomiskt och praktiskt genomförbart ska låta resurssnålhet vara första valet före återvinning, förbränning samt i sista hand deponi


Målet är att ständigt förbättras och att den interna verksamheten skall effektiviseras för att minimera miljöpåverkan. Den externa verksamheten skall innefatta miljömässigt god rådgivning till våra uppdragsgivare.