Plats:

Sandtorp, Norrköping

Beställare:

Slättö förvaltning AB

Genomförande:

2016-

BTA:

ca 8500 kvm

Ant. lägenheter:

ca 115 st


Den nya bebyggelsen i Sandtorp är en viktig del i att sammanlänka Klockaretorpet med Kneippen. Tilläggen ska bidra till att skapa en ny förtätad och levande stadsdel som förhåller sig till sin omgivning på ett ödmjukt och samtidigt kreativt sätt. Tävlinguppgiften var att kombinera de olika hållbarhetsperspektiven grönstrukturer, sociala aspekter och byggnaders utformning till en intressant helhet. Bedömning har gjorts utifrån hur väl bebyggelsen och funktionerna är gestaltade till målbilden för området samt hur den arkitektoniska kvaliteten främjar stadslivet och den sociala integrationen och interaktionen.

I det östra kvarteret placeras längre byggnadskroppar mot Gustaf Janzéns gata och Hjalmar Brantings gata för att skapa en skyddande skärm mot innergården samtidigt som gaturummet tydligt definieras. Mellan volymerna bildas siktlinjer som medger kontakt med det som finns ”innanför”. Här finns gångstråk som tar dig in på den lugna och trivsamma gården. Mot norr placeras två mindre byggnadskroppar som har en annan skala och karaktär för att skapa variation och förhålla sig till omgivningen. Här har gården ett mer öppet förhållande till gatan vilket medger en koppling till det intilliggande parkområdet.

Det västra kvarteret består två sammankopplade byggnadskroppar som förhåller sig i vinkel till Gustaf Janzéns gata och den nya lokalgatan vilket ger stadga åt det nya gaturummet. Gaveln på den södra kroppen blir ett viktigt fondmotiv när man närmar sig området från staden. Mot väster bildas en skyddad sida med plats för utevistelse och lek.