Plats:

Navestad, Norrköping

Beställare:

Stadsbyggnadskontoret Norrköping

Genomförande:

2009


Utredning av detaljplan Navestad och Navestad centrum med spårväg till Ringdansen.