Plats:

Vikingstad, Linköping

Beställare:

Lejonfastigheter

Tävling genomförd:

2012

BTA:

ca 7000 kvm


GKAK har deltagit i ett parallellt uppdrag om en tillbyggnad och modernisering av Vikingstads skola. Den grundläggande idén för vårt bidrag är att skapa en modern sammanhållen skola med stora funktionella och rumsliga kvaliteter.

Vikingstads skola blir efter ombyggnationen en tydligare del av samhället genom att exponera sig mot det framtida torget samt den kringliggande bebyggelsen. Genom att tillvarata de befintliga byggnaderna som har karaktär och kvalitet och göra moderna tillägg genereras nya kreativa lärande rum samt nya smarta flöden både interiört och exteriört till gagn för såväl elever och personal som samhällsinvånaren.

Byggnaderna på skolans område är från olika tidsepoker och byggda med olika förutsättningar. När de föreslagna volymerna är rivna kvarstår bla. den gamla skolbyggnaden byggd någon gång under tidigt 1900-tal samt idrottshallsbyggnaden som är uppförd under 1950-60-talet. Materialiteten i dessa volymer har gett oss inspirationen till materialitet och färgskala för de nya volymerna som tillkommer på skolområdet.