Kv Engelbrekt

2019-05-21T15:56:40+00:00

Kv Engelbrekt

Bostäder

GKAK arbetar på uppdrag av Söderstaden med utformningen av en del av kvarteret Engelbrekt i Söderköping. Två nya bostadshus föreslås byggas längs Bielkegatan i centrala Söderköping.

  • Plats Söderköping
  • Beställare Söderstaden
  • BTA ca 2000 kvm

På den del som idag utgörs av parkeringsytor föreslås två nya husvolymer. De avlånga huskropparna är placerade längs Bielkegatan. Stadsmässiga gaturum skapas mellan befintliga byggnader och de föreslagna bostadshusen liksom privata gårdsytor för de boende.

Fasader av tegel tar sin materialitet från omkringliggande byggnader. Ett formspråk med branta husvinklar och fönster som möter golv genererar två eleganta bostadshus i kärnan av Söderköping.