Kv Lommen

2020-11-20T08:52:57+00:00
Lommen_Flygvy

Kv Lommen

Bostäder

Det dominerande fasadmaterialet är tegel som anknyter till den gamla hamnindustrin och dess tegelfasader. Taken ges en ljus kulör för att tillsammans med träet skapa en lätthet i de avslutande våningarna.

 

 

  • Plats Inre Hamnen, Norrköpings Kommun
  • Beställare HG Byggen
  • Genomförande 2023
  • BTA ca 10 450 m²
  • Antal lägenheter Ca 150 st

Vi har valt att knyta samman hela kvarteret genom en sammanhållen gestaltning. Byggnaden accentueras genom en medveten materialbehandling där teglet skapar ett skal för byggnaden med en riktning/linje som följer resningen mot öster. Samtidigt ges takvåningarna ett lättare uttryck som reser sig våning för våning mot öster. Tillsammans med teglets kontinuerliga linje skapar de uppväxande takvåningarnas trävolymerna ett intressant samspel mellan volym och materialitet. Huskroppens rundade former ger byggnaden en lätthet och bidrar till upplevelsen av dess resning.

Huvudfasaden längs med Saltängsgatan har indragna balkonger och mot gården får lägenheterna utskjutande balkonger. Takvåningen ges en avvikande utformning där taken delvis utgörs av takterrasser. Första planet och innergården är upphöjda för att skapa en privat zon för de boende. Parkeringsgarage ordnas under mark.

På Innergården skapas samhörighet med stor grönska för de boende i kvarteret som också kompletteras med två generösa takterrasser för kvarterets invånare. Här finns utrymme för lekplatser, odling och umgänge. Gården får direkt kontakt med det diagonala gång- och cykelstråket som kopplar inre hamnen med den nya stationen som planeras för ostlänkens utbyggnad genom Norrköping. Det blir en bilfri plats som lämnar utrymme för rörelse och publika aktiviteter med en spännande variation mellan öppna platser och tät bebyggelse.

Projektet följer den framtagna kulör- och materialstrategin för Inre Hamnen. Då kvarteret Lommen ligger norr om Saltängsgatan ska färgskalan för etapp 2 gälla här vilket innebär att varmare kulörer ska användas. Det dominerande fasadmaterialet är tegel med två olika fogkulörer som anknyter till den gamla hamnindustrin och dess tegelfasader. På takterrasserna väljs en underhållsfri träpanel som grånar med tiden. Taken ges en ljus kulör för att tillsammans med träet skapa en lätthet i de avslutande våningarna.

Byggnaden sträcker sig längs med Saltängsgatan, i öster möter saltängsgatan rälsdiagonalen som löper genom området. Lommen har därför fått en killiknande form. Tillsammans med fastighetens orientering har det blivit naturligt att föreslå en byggnad som i väster har en måttlig höjd som sedan stegrar mot öster och avslutas i ett högre punkthus.