Laxen

2019-04-30T09:04:55+00:00

Laxen

Bostäder

Mitt i Norrköpings centrum, på gränsen till det gamla industrilandskapet ligger en fastighet som ska fyllas med bostäder. Två nya volymer placeras på den angivna tomten. Den högre vinkelvolymen följer Garvaregatan och Bredgatan.

  • Plats Garvaregatan, Norrköping
  • Beställare HSB
  • Genomförande 2011 –
  • BTA ca 5200 kvm
  • Antal lägenheter 37 st

Den lägre volymen – kallad för gårdshuset, placeras längs med Mäster Påvels gränd. Både Vinkelhuset och gårdshuset förhåller sig mot gatan stadsmässigt och tecknar här konturerna av ett kvarter. Mot söder omfamnar de nya volymerna en innergård som i sin tur kopplas mot det nya parkstråket som löper längs med Trångsundsgränd.

De nya byggnadsvolymerna förhåller sig till sin omgivning i skala och höjd och ges på grund av detta olika volym. Även material och kulör varierar beroende på volym och vilket rum fasaderna vänder sig mot. Takkupor har införlivats i både vinkelhuset och i gårdshuset vilka skapar variation och bryter fasadlivets utsträckning. Takkuporna skapar rumsliga kvaliteter interiört.

Gestaltningsmässigt försöker inte de nya volymerna anpassa sig till den omgivande bebyggelsen. De branta takvinklarna återfinns i sin omgivning men fasadbehandling och uttryck i övrigt är egna sorter i den övrigt brokiga miljön. De nya volymerna kommer att tillföra karaktär och komplettera den totala stadsbilden i området.