Skogsgläntans Förskola

2020-08-27T09:21:54+00:00

Skogsgläntans Förskola

Utbildning

Under 2020 färdigställdes Skogsgläntans Förskola, en ny förskola med 4 avdelningar, Nattis, gemensamt lektorg samt LSS korttidsboende. Byggnaden innehåller även ett större mottagningskök.

  • Plats Fagersta
  • Beställare Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
  • Genomförande 2018-2019
  • Objekt Förskola, Nattis och LSS korttidsboende

Vårt uppdrag har varit att upprätta förfrågningshandlingar till beställaren samt även färdigprojektering till totalentreprenören. Vi har gestaltat både byggnad, inredning och yttre miljö.

Tidigt fanns en önskan från beställaren om en byggnad med mjuka former och närhet till naturen. Vi har skapat en byggnad med runda volymer som sammanlänkats kring ett centralt inre torg. Byggnaden har stora fönsterpartier med låg bröstning och en utemiljö som följer samma gestaltningsmönster. Byggnaden är placerad i en skogsdunge där så mycket som möjligt av den ursprungliga karaktären skall bevaras.
Gestaltningen har också tagit hänsyn till den naturvetenskapliga pedagogik som personalen arbetar med.
Den yttre lekmiljön är gestaltad för att stimulera barnen till integration med natur och miljö.