Vammarskolan

2019-04-30T09:05:19+00:00

Vammarskolan

Utbildning

GKAK arbetar med en totalrenovering och om- och tillbyggnad av Vammarskolan. En viktig del i uppdraget var att sammanlänka de tre huvudsakliga byggnaderna så att de går att ta sig torrskodd emellan dessa och att ge skolan en tydlig huvudentré.

  • Plats Storgatan, Valdemarsvik
  • Beställare Valdemarsviks kommun
  • Genomförande 2010 – 2014
  • BTA ca 3700 kvm ombyggnad, ca 1300 kvm tillbyggnad

Befintliga byggnader är i 2-3 plan och har fasader av gult tegel och puts. Den äldsta byggnaden är från 1930-talet och den nyaste från 60-talet. Vi valde tidigt att ge de nya volymerna ett fasaduttryck och en form som skiljer ut dem från befintliga byggnaderna. Planformen tar upp riktningar från de befintliga byggnadernas placering. Fasaduttrycket binder ihop byggnadsmassan till en helhet och tydliggör att vi gör ännu ett tillägg.

De nya volymerna kommer att en varmt mörkgrå putsad fasad med ett rött längsgående band av fasadskivor vid fönsterna. Den nya huvudentrén kommer att vara en glasad volym som höjer sig över den övriga byggnaden för att vara väl synlig för besökare kommande såväl norr som söderifrån.
Den nya volymen kommer förutom huvudentrén att innehålla ett nytt bibliotek, café, skoladministration och pausrum för personalen.